فایل رایگان رضايت مندي شهروندان از انواع عملکردهاي دستگاه هاي اجرايي (مطالعه موردي اداره کل تربيت بدني استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رضايت مندي شهروندان از انواع عملکردهاي دستگاه هاي اجرايي (مطالعه موردي اداره کل تربيت بدني استان خوزستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 53

چکیده مقاله:

یکی از اهداف اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارائه خدمات باکیفیتمطلوب است سازمانها با روشهای گوناگون تلاش دارند تا خواسته های منطقی و قانونی متقاضیان خدمات رااخذ و در قبال آن پاسخگویی مناسب را داشته باشند. این تحقیق باهدف بررسی رضایتمندی شهروندان از انواععملکردهای دستگاه های اجرایی انجام شده است. اساس تحقیق حاضر بر پژوهش کتابخانه ای و میدانی استواربوده است. با استفاده از نتایج بررسی های کتابخانه ای ، مرور مقالات و روش میدانی پاسخگویی به فرضیه هایتحقیق انجام گرفته است. یافته های این تحقیق نشان میدهد از سال 1397 تا 1396 شاخص رضایتمندی در ادارهکل تربیتبدنی سیر نزولی داشته است. میانگین شاخص رضایتمندی در اداره کل تربیت بدنی در سالهای 1391تا 1397 برابر 76/25 بوده که از میانگین شاخص رضایتمندی استان در همان سالها کمتر است. آمار همچنان حاکی از این است که در شاخص های سنجش میزان رضایت اربابرجوع در آن اداره کل، بالاترین امتیازمربوط به خصوصیات کارکنان در نحوه رفتار با اربابرجوع و پایین ترین امتیاز مربوط به تجهیزات فیزیکی و فضاست.

لینک کمکی