فایل رایگان مبلمان شهري در گردشگري شهري (مطالعه موردي شهر زاهدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبلمان شهري در گردشگري شهري (مطالعه موردي شهر زاهدان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

شهر به عنوان محل زندگی ساکنین، مقصد گردشگری شهری باید مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گیرد.هویت شهری یکی از مواردی است که از طریق سیمای شهری معرف فرهنگ یک شهر می باشد. امروزهصنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته اند وضعیتخویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشیده و بسیاری از مشکلات خود از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود در آمد ارزی را پوشش دهند.جغرافیا از جمله رشته های علمی است که گردشگری را بهعنوان یک پدیده جغرافیایی و یکی از نقش های انسان مورد توجه قرار داده است. گردشگری شهری سعیدارد گردشگری را به عنوان یک پدیده مهم و موثر در تغییرات شهری (کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ومدیریتی و ...) توسعه شهری مورد بررسی قرار دهد. مبلمان شهری یکی از فاکتورهای مهم و دارای اهمیت درجذب گردشگر شهری و تقویت این صنعت می باشد. این پژوهش از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بودهو جامعه آماری در این پژوهش کل شهروندان شهر زاهدان در سال 1398 بوده و جامعه آماری بر اساسفرمول کوکران 385 نفر تعیین شده و به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده هااز طریق پرسشنامه در قالب نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این پژوهش متغییرهایی نظیر: مکان قرار گیری و توزیع مناسب، تعداد، کیفیت فیزیکی، طراحی و فرم زیبایی شناسی، تناسب وهمخوانی با فضا، نوع مصالح بکار رفته در هر یک از مبلمان های شهری و نقش آنها در گردشگری شهریشهر زاهدان، از نظر شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشاندهنده این موضوع است که بین هر یک از متغییر ها و مبلمان شهری و نقش آن در گردشگری شهری شهرزاهدان ارتباط وجود دارد.

لینک کمکی