فایل رایگان نقش تنوع خوراک در توسعه گردشگري گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش تنوع خوراک در توسعه گردشگري گيلان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی فایل رایگان نقش تنوع خوراک در توسعه گردشگري گيلان بوده است. با توجه بهماهیت موضوع مورد پژوهش، رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی تحلیلی می باشد که با مطالعات کتابخانهای و الکترونیکی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات درمورد گردشگری غذا و با تاکید برلزوم توسعه آن در ایرانجمع آوری شده است. برای گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفادهشد. ابزار پژوهش توجه به موضوع این پژوهش که بررسی فایل رایگان نقش تنوع خوراک در توسعه گردشگري گيلان بودهاست، پرسشنامه ای است که بر اساس موضوع و منطبق با فرضیات تحقیق مشتمل بر 15 سوال طراحی و دربین نمونه آماری پژوهش توزیع شده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران بازدیدکننده از جشنوارهغذایی در استان گیلان که در بازه زمانی خرداد 1398 برگزار شده است، بوده که تعداد آنها 750 نفر اعلام شدهاست. بر همین اساس و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری 256 نفر تعیین شد. نتایج نشان داد بیننگرش گردشگران به غذاهای محلی و سنتی با توسعه گردشگری استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.بین بازاریابی گردشگران غذایی با توسعه گردشگری استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد. بین تنوعغذاهای محلی و سنتی با توسعه گردشگری استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی