فایل رایگان نقش فرهنگ مردم محلي در گردشگري خلاق جهت توسعه مقاصد گردشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فرهنگ مردم محلي در گردشگري خلاق جهت توسعه مقاصد گردشگري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

امروزه گردشگری خلاق را به عنوان نسل سوم از گردشگری تعریف می کنند، که خود ترکیبی از فرهنگ، سرگرمی و مسافرترا ارائه داده و به گردشگران اجازه می دهد فرهنگ های مختلف را شناخته، ارزش های فرهنگی محلی یا منطقه ای را کشفنموده و برخی از شیوه های فرهنگی را بصورت حضوری تجربه نمایند. یک مقصد گردشگری که بتواند نوآوری، تفاوت،اصالت و تجربه را در کنار یک محیط درهم تنیده با طبیعت برای گردشگران فراهم نماید به یک مقصد گردشگری جدید ومنطقه ای جذاب جهت جذب گردشگر در نسل جدید گردشگری تبدیل میشود، از این جهت ایجاد زمینه های لازم فرهنگیو مطالعه بر روی آنها بسیار حائز اهمیت است. در حالی که گردشگری فرهنگی شامل دیدن محیط، مشاهده فرهنگ وتماشای فعالیت ها است، گردشگری خلاق مبتنی بر تجربه، مشارکت فعال و یادگیری است و پدیدهای جدید در کشور مامحسوب شده که مطالعاتی در باب آن در حال شکل گیری است. نکته مهم در اجرای چنین برنامه هایی کسب تجربه مستقیمو ملموس، مشارکت در روند خلق محصولات، احساس شادی از یادگیری، حس مشارکت و تجربیات جدید در روند تولیدآثار فرهنگی و احساس لذتی که در هویت اصیل محلی وجود دارد، توسط گردشگران می باشد.در روند تحقیق، مبانی نظری مربوط به فرهنگ مردم محلی، مقاصد گردشگری و گردشگری خلاق به صورت کتابخانهای درمنابع بومی و غیربومی مورد مطالعه قرار گرفته، و در نهایت سعی شده است برای فراتر رفتن از مکان و زمانی که در آنزندگی می کنیم، تجربه حس نوستالژی اصیل و معنوی حتی برای مدتی کوتاه، باز کردن دریچهای به دنیای ایدهآل گذشته،رهایی یافتن از واقعیت مطلق بودن در اکنون و اینجا به معنای جسمی، با استفاده از شیوههای فرهنگی اصیل و معتبر،راهکارهایی ارائه شده و پیشنهاداتی مطرح گردد تا فرهنگ مردم محلی به جای محافظهکاری، با حرکتها و دیدگاههایخلاقانه و نوآورانه رواج پیدا نماید. به طور کلی، سعی شده است با دیدگاه انتقادی ارزیابی شود که، چگونه بخش گردشگریخلاق با استفاده از محصولات و شیوههای فرهنگ مردم محلی که فراتر از فضا و زمان مورد استفاده قرار می گیرند، میتوانندیک مقصد گردشگری را با محبوبیت بیشتری روبهرو نمایند.

لینک کمکی