فایل رایگان واکاوي نقش گردشگري روستايي در بهبود کيفيت زندگي روستاييان (مورد مطالعه: روستاهاي مقصد گردشگري شهرستان بينالود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي نقش گردشگري روستايي در بهبود کيفيت زندگي روستاييان (مورد مطالعه: روستاهاي مقصد گردشگري شهرستان بينالود) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

یکی از اشکال گردشگری، گردشگری روستایی است که دارای اثرات مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. ایننوع گردشگری براساس پیامدهایی که دارد می تواند بر کیفیت زندگی جامعه میزبان تاثیرگذار باشد. لذا هدف پژوهش حاضربررسی نقش گردشگری روستایی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاهای مقصد گردشگری شهرستان بینالود می باشد.روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و جهت بررسی میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.جامعه آماری این پژوهش ساکنان روستاهای هدف گردشگری شهرستان بینالود و جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران با 0,08 خطا تعداد 135 خانوار تعیین شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری با استفاده ازنرم افزار spss بهره گرفته شد. نتاج تحقیق نشان می دهد نقش گردشگری روستایی در کیفیت زندگی ساکنان روستاهای مورد مطالعه در حد متوسط بوده است. و بیشترین تاثیرگذاری در قلمرو محیطی-کالبدی و کمترین تاثیرگذاری در قلمروسلامت و بهزیستی فردی داشته است همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که میان جامعه نمونه به لحاظ تاثیرگردشگری بر کیفیت زندگی به جز در مولفه های محیطی-کالبدی و اجتماعی- فرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی