فایل رایگان آموزش چند فرهنگي گامي موثر در جهت يادگيري با هم زيستن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش چند فرهنگي گامي موثر در جهت يادگيري با هم زيستن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

تنوع نژادی ، فرهنگی، قومی ، طبقه اجتماعی ، دینی و اعتقادی و زبانی از مشخصه های اساسی جهان امروز و عاملی اثرگذار درتعاملات بین فردی و ساخت اجتماعی به شمار می رود.علی رغم این که برای پیشگیری از تبعیض های مبتنی بر نژاد ، جنسیت،رنگ پوست و سن ، کم و بیش در سرتاسر جهان قوانینی وضع شده است ، اما جامعه جهانی همچنان اسیر نگرش ها و رفتارهاییاست که در برابر برخی گروه های قومی ، فرهنگی و اجتماعی با تبعیض و تفکیک برخورد می کند.از این رو نابرابری غیر رسمی بهاوج خود رسیده و خود را در تعصب ، تبعیض ، نژادپرستی ، قوم گرایی ،جانبداری و سلطه فرهنگی متجلی ساخته است که یکی ازنشانه های آشکار این نابرابری خصومت های قومی و نژادی فراوانی است که در خبرهای رسمی گزارش می شود.با توجه به این کهجامعه ایران نیز رنگین کمانی است از فرهنگ های گوناگون ، الزامات زندگی در این کشور نیز باید براساس اصول زیست چندفرهنگی وضع شود. چرا که خرده فرهنگ ها عامل اصلی در ایجاد هویت ملی هستند واز فرهنگ آن هاست که هویت ملی ساختهمی شودو بی توجهی به مقوله های مرتبط با خرده فرهنگ ها در نهایت به تضعیف جایگاه هویت ملی منجر خواهد شد. از این رواهمیت آموزش دانش آموزان متعلق به این فرهنگ های متنوع ، آشکار می گردد.آموزش و پرورش چند فرهنگی یکی از موضوعاتبسیار مهم در حوزه تعلیم و تربیت است . این رویکرد در صدد است با ایجاد تغییرات در آموزش و پرورش برای جلوگیری از نابرابریهای آموزشی و نیز ارزش گذاری بر تفاوت های فرهنگی برای قرار گرفتن در متن و بطن فرآیند تدریس و یادگیری ، مهارت هایزیستی بشر امروز را برای زندگی در جامعه ای چند فرهنگی ارتقا بخشد. هچنین مدارس به عنوان محیط های آموزشی و فرهنگی،با واقعیت وجودی هویت ها، فرهنگ ها و اقوام و عقاید گوناگون روبه رو هستند و وظایفی از قبیل ایجاد فضاهای آزاد براییادگیری، دموکراسی، برابری در فرصت های آموزشی، صلح و عدالت آموزشی را بر عهده دارند.هدف این مقاله ی مروری که بهکمک مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات مرتبط تدوین شده است، تشریح گوناگونی های دانش آموزان ، تعریفآموزش چند فرهنگی ، اهمیت و ضرورت آموزش چند فرهنگی در جهت یادگیری با هم زیستن ، چالش ها ی فراروی آموزش چندفرهنگی و ارائه ی راهکارهایی در این زمینه می باشد.

لینک کمکی