فایل رایگان شناسايي سازه هاي موثر بر رفتارهاي سازگاري کشاورزان گندم کار تحت شرايط تغييرات آب و هوايي (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي سازه هاي موثر بر رفتارهاي سازگاري کشاورزان گندم کار تحت شرايط تغييرات آب و هوايي (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن، چالش های مهمی را بر بخش کشاورزی تحمیل کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازه های موثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه در مواجهه با تغییرات آب و هوایی انجام شد.جامعه آماری پژوهش حاضر کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه به تعداد 30000 نفر بود که 380 نفر از آن ها براساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه از روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه ای خوشه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماریبهره گرفته شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی صوری آن توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد (89/0-54/0).نتایج نشان داد که متغیرهای سودگرایی، نگرانی و دغدغه، خودکارآیی، ادراک خطر، باور و متغیر دانش با تاثیرگذاری بر متغیر فعالیت ها و شیوه های تولیدی در مزرعه توانستند 38 درصد از تغییر پذیری متغیر فعالیت ها و شیوه های تولیدی در مزرعه را تبیین کنند. همچنین متغیرهای نگرانی و دغدغه، باور و دانش بر مدیریت مالی مزرعه تاثیرگذار بودند و این متغیرها توانستند 22 درصد از تغییر پذیری مدیریت مالی مزرعه را تبیین کنند.ازطرفی متغیرهای نگرانی و دغدغه، خودکارآیی، باور و دانش با تاثیرگذاری بر بیمه و برنامه های دولتی توانستند 25 درصد از تغییر پذیری بیمه و برنامه های دولتی را تبیین کنند.

لینک کمکی