فایل رایگان بررسي تاثير نوآوري شرکت بر رابطه بين رويه جسورانه مالياتي و خطر سقوط قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير نوآوري شرکت بر رابطه بين رويه جسورانه مالياتي و خطر سقوط قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

تغییرات قیمت سهام یک شرکت از مدیریت اطلاعات داخلی آن ناشی می شود. در شرایطی که اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود و فرآیند انتشار اطلاعات بدون توجه به خوب یا بد بودن آن، به صورت سیستماتیک انجام می گیرد.هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی وخطرسقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیر معناداری دارد بدین منظور، از اطلاعات 119 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 موردبررسی قرارگرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی و خطر سقوط سهام شرکت ها تاثیر معنادارو معکوس داردو رویه جسورانه مالیاتی بر خطر سقوط سهام شرکت ها تاثیر معنادارو مستقیم داردودرنهایت نوآوری شرکت بر خطر سقوط سهام شرکت ها تاثیر معنادارو معکوس دارد.

لینک کمکی