فایل رایگان رابطه بين نوسانات جريان نقد و اعتبار تجاري شرکت ها با تاکيد بر حجم معاملات شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين نوسانات جريان نقد و اعتبار تجاري شرکت ها با تاکيد بر حجم معاملات شرکت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

این پژوهش به بررسی فایل رایگان رابطه بين نوسانات جريان نقد و اعتبار تجاري شرکت ها با تاکيد بر حجم معاملات شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 126 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دوره ی زمانی 6 ساله، بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها رابطه معکوس و معناداری دارد. ولی، حجم معاملات شرکت بر رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

لینک کمکی