فایل رایگان تاثير جريانهاي نقد عملياتي در محدود کردن مديريت سود تعهدي با توجه به نظارت مالکان نهادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير جريانهاي نقد عملياتي در محدود کردن مديريت سود تعهدي با توجه به نظارت مالکان نهادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

سرمایه گذاران نهادی همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا با نظارت بیشتر در شرکت مدیریت سود تعهدی را کنترل و محدود کنند. پژوهش حاضر به فایل رایگان تاثير جريانهاي نقد عملياتي در محدود کردن مديريت سود تعهدي با توجه به نظارت مالکان نهادي می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان نقد عملیاتی بر مدیریت سود تعهدی تاثیر معکوس و معنادار دارد. مالکیت نهادی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی را تعدیل می کند.

لینک کمکی