فایل رایگان بررسي ارتباط بين مسئوليت پذيري اجتماعي، بحران مالي و احتمال ورشکستگي با تاکيد بر کيفيت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين مسئوليت پذيري اجتماعي، بحران مالي و احتمال ورشکستگي با تاکيد بر کيفيت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

هدف این پژوهش فایل رایگان بررسي ارتباط بين مسئوليت پذيري اجتماعي، بحران مالي و احتمال ورشکستگي با تاکيد بر کيفيت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 112 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره و لجستیک با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است بین مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود با بحران مالی و احتمال ورشکستگی رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. همچنین کیفیت سود بر ارتباط بین مسئولیت-پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی تاثیر معنی داری ندارد

لینک کمکی