فایل رایگان بررسي تاثير کوته بيني مدير بر جريان هاي نقد عملياتي و بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير کوته بيني مدير بر جريان هاي نقد عملياتي و بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

یکی از موانع بزرگ در سرمایه گذاری ها بلندمدت و ترجیح سرمایه گذاری کوتاه مدت کوته بینی مدیر می باشد که هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کوته بینی مدیر بر جریان نقد عملیاتی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد تحقیق حاضر ازلحاظ، هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و ازلحاظ طرح تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی و ازلحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد؛ که جامعه آماری آن را تمامی شرکت های پذیرفته شده و حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دادند که تعداد نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک غربالگری 146 شرکت انتخاب گردید؛ که دوره موردنظر از سال 1390 تا 1396 بود در این تحقیق با استفاده از آزمون های نرمالیه، مانایی، همسانی واریانس و F لیمر و هاسمن در نرم افزار ایویوز به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد و برای آزمودن سوالات و فرضیه ها، از نمونه ای مشتمل بر 146 شرکت، طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کوته بینی مدیر بر بازده سهام و جریان نقد عملیاتی شرکت تاثیر منفی و معنی داری دارد. در جهت کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و ترجیح سرمایه گذاری بلندمدت توسط سرمایه گذاران بایستی کوته بینی مدیران به طور چشم گیری کاهش پیدا نماید.

لینک کمکی