فایل رایگان تاثير سرمايه گذاران نهادي استراتژيک بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و ريسک سقوط قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير سرمايه گذاران نهادي استراتژيک بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و ريسک سقوط قيمت سهام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

پژوهش حاضر به بررسی فایل رایگان تاثير سرمايه گذاران نهادي استراتژيک بر رابطه بين محافظه کاري حسابداري و ريسک سقوط قيمت سهام می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و دوره ی زمانی آن بین سال های 1391 تا 1395 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی استراتژیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنادار ندارد.

لینک کمکی