فایل رایگان ارزيابي رابطه هزينه نمايندگي و سياست هاي تقسيم سود و کارايي سرمايه گذاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي رابطه هزينه نمايندگي و سياست هاي تقسيم سود و کارايي سرمايه گذاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

تصمیمات مدیریت شرکت منجر به تخصیص مناسب منابع شرکت ها در بین دارایی های آن به صورت مجموعه سرمایه گذاری کارآ گردیده و بازده مورد انتظار ذی نفعان را برآورده نماید. لیکن بر اساس نظریه نمایندگی و تضاد منافع بین مدیران و سایر ذی نفعان به خصوص سرمایه گذاران ایجاد شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در چارچوب این نظریه بین مدیران و سایر ذی نفعان شرکت، بخش وسیعی از تحقیق های در حوزه های مدیریت مالی و حسابداری را به سمت موضوع کیفیت گزارشگری مالی سوق داده است این پژوهش ارتباط هزیته نمایندگی و سیاسیت تقسیم سود بر کارایی سرمایه گذاری در طول دوره 1391 -1396 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدلهای پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Eviews 9 و اکسل 2010 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین هزینه های نمایندگیو سرمایه گذاری بالا و کم وجود دارد و همچنین، نتایج نشان داد که هزینه نمایندگی و سیاست های تقسیم سود رابطه معنادار و مثبت سرمایه گذاری بالا و کم دارد.

لینک کمکی