فایل رایگان بررسي تاثير بيش اعتمادي مدير عامل بر رابطه بين نگه داشت وجه نقد و بازده غيرعادي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير بيش اعتمادي مدير عامل بر رابطه بين نگه داشت وجه نقد و بازده غيرعادي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

پژوهش حاضر به فایل رایگان بررسي تاثير بيش اعتمادي مدير عامل بر رابطه بين نگه داشت وجه نقد و بازده غيرعادي در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 109 شرکت و در یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1392 الی 1396 است، می باشد. جهت اندازه گیری متغیر نگه داشت وجه نقد از تغییرات وجه نقد نسبت به سال قبل تقسیم بر ارزش بازار شرکت در سال قبل و جهت اندازه گیری متغیر بازده غیر عادی از تفاوت بازده شرکت و بازده مورد انتظار شرکت استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم افزار ایویوز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی رابطه معناداری وجود ندارد، همچنین بیش اعتمادی مدیر عامل نیز بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی تاثیر معناداری ندارد.

لینک کمکی