فایل رایگان ارزيابي جايگاه مدل حسابداري و گزارشگري ارزش منابع انساني در چارچوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي جايگاه مدل حسابداري و گزارشگري ارزش منابع انساني در چارچوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 33

در این تحقیق به فایل رایگان ارزيابي جايگاه مدل حسابداري و گزارشگري ارزش منابع انساني در چارچوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي می پردازیم ؛ هدف از این تحقیق پاسخ به سوال تعیین میزان پوشش الگوی جامع حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی با مفاهیم نظری گزارشگری مالی می باشد. روش: تحقیق حاضربر مبنای هدف کاربردی محسوب می شود .برای وصول به هدف، 20 نفر از خبرگان عملگرا و علمی دانشگاهی می باشند به این شکل که؛ تحقیق از خبرگانی که شناخت کافی از حوزه مشترک منابع انسانی و گزارشگری مالی دارند استفاده شده و روش نمونه گیری هدفمند می باشد به طوری که 10 نفر از خبرگان عملگرا در حوزه و 10 نفر از خبرگان علمی دانشگاهی در حوزه مشترک مدیریت منابع انسانی و حسابداری استفاده گردیده و بنابراین از حجم نمونه کافی و مناسب استفاده می شود و با استفاده از آموزن دلفی فازی مثلثی به آزمون فرضیه های مربوطه پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به تجمیع نظرات خبرگان، نشان می دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی مربوط به صورت های مالی در الگوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش نمی دهد.

لینک کمکی