فایل رایگان بررسي تاثير چسبندگي هزينه و تمرکز مالکيت بر ريسک شرکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير چسبندگي هزينه و تمرکز مالکيت بر ريسک شرکت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

هدف اصلی این پژوهش فایل رایگان بررسي تاثير چسبندگي هزينه و تمرکز مالکيت بر ريسک شرکت بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی (مبتنی بر اطلاعات گذشته و تاریخی) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار (جامعه آماری) تحلیل آزمون فرضیه ها به کمک داده های تابلویی (پانل دیتا) طی بازه سال های 1388 الی 1396 (بازه زمانی نه ساله) انجام پذیرفت. هم چنین به روش غربال گری داده های نمونه ی مورد مطالعه، جمع آوری و فرضیه های تدوین شده به کمک نرم افزار آماری R مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده به کمک رگرسیون های چند متغیره در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) حاکی از آن بود که بین چسبندگی هزینه ها و ریسک شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. ساختار مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه ها و ریسک شرکت تاثیر معنی داری ندارد.

لینک کمکی