فایل رایگان بررسي نقش حسابرسي داخلي بر کنترل ريسک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش حسابرسي داخلي بر کنترل ريسک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

در دنیای امروز، در بسیاری از سازمان ها و واحدهای اقتصادی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک، به عنوان بخشی از ساختار سازمان، به ایفای نقش می پردازند. در مورد این نقش ها، از زمان شروع اصول راهبری شرکت ها، همواره مباحثی وجود داشته و همچنان ادامه دارد. البته در این مباحث، همواره از این موضوع حمایت می شود که هردوی حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک برای سازمان ها و شرکت ها ضروری اند. در این تحقیق نقش حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک بررسی شده است. در پژوهش حاضر ابتدا یافته های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش شده، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ساده، ارتباط متغیرهای پژوهش و میزان اثر هریک بر روی متغیر وابسته، موردبررسی قرارگرفته است، اطلاعات مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل در این پژوهش 168 شرکت در طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های پنلی با مدل رگرسیون خطی از نرم افزار آماری EViews10 استفاده شد، همچنین آمار توصیفی پژوهش با نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک اثر معنادار دارد و فرآیند مدیریت ریسک بر برنامه ریزی حسابرسی داخلی اثر معنادار می گذارد. همچنین نتایج نشان داد که حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی دارد که سازمان ها و شرکت ها برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود، نباید از آن غافل شوند.

لینک کمکی