فایل رایگان ارتباط اخلاق حرفه اي با مسئوليت پذيري اجتماعي و عملکرد سازماني با نقش ميانجي گري عملکرد محيطي در اداره کل اموراقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط اخلاق حرفه اي با مسئوليت پذيري اجتماعي و عملکرد سازماني با نقش ميانجي گري عملکرد محيطي در اداره کل اموراقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

اخلاق حرفه ای، تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها، عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی فایل رایگان ارتباط اخلاق حرفه اي با مسئوليت پذيري اجتماعي و عملکرد سازماني با نقش ميانجي گري عملکرد محيطي در اداره کل اموراقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي است. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی می باشد و از این جامعه ی آماری،80 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمان رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد ولی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی، بین اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم و مثبت مشاهده نگردید.

لینک کمکی