فایل رایگان بررسي تاثير محافظه کاري حسابداري بر رابطه بين تغيير مدير عامل با اعتماد به نفس بيش از حد و عملکرد مالي شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير محافظه کاري حسابداري بر رابطه بين تغيير مدير عامل با اعتماد به نفس بيش از حد و عملکرد مالي شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

پژوهش حاضر به فایل رایگان بررسي تاثير محافظه کاري حسابداري بر رابطه بين تغيير مدير عامل با اعتماد به نفس بيش از حد و عملکرد مالي شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 117 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1390 الی 1396 است، می باشد. جهت اندازه گیری متغیر تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد از روش کدگذاری و همچنین جهت برازش متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل، مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن (2013)، از معیار overinvit که مرتبط با سرمایه گذاری می باشد، استفاده شده است و جهت اندازه گیری متغیر عملکرد شرکت نیز، نسبت کیوتوبین بکار گرفته شده است، در نهایت نیز جهت برازش متغیر محافظه کاری حسابداری از مدل خان و واتس استفاده گردیده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم افزار ایویوز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری ندارد در حالی که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی