فایل رایگان تاثير رتبه بندي موسسات حسابرسي بر رابطه بين مالکيت خانوادگي و پاداش هيئت مديره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير رتبه بندي موسسات حسابرسي بر رابطه بين مالکيت خانوادگي و پاداش هيئت مديره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

افزایش مالکیت خانوادگی می تواند نظارت داخلی را بهتر کند و تضاد منافع در ترکیب مدیر و مالک را کمتر کند و باعث ایجاد هماهنگی و ایجاد انگیزه برای جلوگیری از مشکلات بیش سرمایه گذاری شود. بودن اعضای خانواده در هیئت مدیره و گروه مدیریتی و شهرت شرکت می تواند بر روی شرکت اثر مثبتی داشته باشد. مالکیت خانوادگی در یک شرکت باعث بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت می شود از این رو هدف پژوهش بررسی رابطه مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره از یک سو و از سوی دیگر تاثیرپذیری این رابطه از رتبه بندی موسسات حسابرسی است که با استفاده از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و هرقدر شرکت ها دارای مالکیت خانوادکی بیشتری باشند پاداش هیئت مدیره بیشتری در آن شرکت ها پرداخت می شود اما فرضیه دیگر پژوهش نشان داد که رتبه بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره تاثیر معناداری ندارد.

لینک کمکی