فایل رایگان بررسي نقش رسانه هاي نوشتاري در تحريک احساسات سرمايه گذاران و ايجاد حباب قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش رسانه هاي نوشتاري در تحريک احساسات سرمايه گذاران و ايجاد حباب قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

پژوهش حاضر با موضوع فایل رایگان بررسي نقش رسانه هاي نوشتاري در تحريک احساسات سرمايه گذاران و ايجاد حباب قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و از نظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه است در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سرمایه گذاران شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاران بورس هستند و نمونه آماری شامل 151 نفر از همین افراد می باشند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد.این پرسشنامه از ادبیات تحقیق استخراج شده است.

لینک کمکی