فایل رایگان تاثير تمرکز مالکيت بر رابطه بين چسبندگي هزينه و ريسک شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تمرکز مالکيت بر رابطه بين چسبندگي هزينه و ريسک شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

ریسک، از جمله موضوعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود، در نتیجه شناسائی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بسزائی برخوردار است و می تواند قدرت پیش بینی کنندگی برای سرمایه گذاران فراهم کند. هدف این پژوهش، بررسی فایل رایگان تاثير تمرکز مالکيت بر رابطه بين چسبندگي هزينه و ريسک شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار می باشد. این پژوهش، از منظر هدف، کاربردی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر منطق اجرای پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها، از نوع همبستگی است. برای انجام پژوهش از آزمون های آماری، آزمونهای همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله 1391 – 1396 می باشد و روش نمونه گیری، روش حذفی است. بدین صورت که نمونه آماری مورد آزمون قرار می گیرد سپس مشخصات جامعه آماری از طریق نمونه آماری استنباط می شود. با توجه به محدودیت های پژوهش و با استفاده از روش سیستماتیک، اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع آوری شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه از نرم افزار آماری Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که چسبندگی هزینه به طور معناداری، سطح ریسک شرکت را افزایش می دهد. همچنین تمرکز مالکیت به عنوان مولفه اصلی حاکمیت شرکتی، بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

لینک کمکی