فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر عملکرد سازماني کارکنان بيمارستان گلپايگاني شهر قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر عملکرد سازماني کارکنان بيمارستان گلپايگاني شهر قم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

عملکرد سازمانها را نمیتوان صرفا بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها نشان داده است، ارزش بازاری شرکتها و موسسات مالی را عمدتا داراییهای غیرمالی که به آن های ها دارایی نامشهود یا سرمایه های فکری اطالق میشود، تعیین میکند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیر ابعاد سرمایه فکری و تاثیر آنها بر عملکرد سازمانی در بیمارستان حضرت آیت اله العظمی گلپایگانی قم انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان حضرت آیت اله العظمی گلپایگانی (ره) شهر قم بود. روش تحقیق مدل سازی معادلات ساختاری بود که به روش میدانی و ابزار پرسشنامه ای انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بیمارستان حضرت آیت اله گلپایگانی(ره) شهر قم به تعداد 205 نفر تشکیل می دادند که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری سرمایه فکری و سنجش عملکرد از پرسشنامه بونیتس(1996) و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد که بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اله گلپایگانی قم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حالی که بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای در این بیمارستان رابطه معنادار وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تقویت سرمایه انسانی کارکنان منجر به افزایش بهبود عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان می شود.

لینک کمکی