فایل رایگان تاثير استقلال هيات مديره بر ارتباط بين سياست پرداخت سود نقدي و اجتناب مالياتي شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير استقلال هيات مديره بر ارتباط بين سياست پرداخت سود نقدي و اجتناب مالياتي شرکتها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

پرداخت مالیات یکی از منابع اصلی تامین مالی تمامی دولت ها می باشد. تامین این بار مالی از طریق بنگاه ها و فعالان اقتصادی صورت می پذیرد که پرداخت مالیات را معمولا مطلوب نمی پندارند. بنگاه ها و مدیران آنها معمولا به فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تمایل دارند. انگیزه این مدیران برای عدم پرداخت کامل مالیات، تحت تاثیر شرایط و ویژگی های مختلفی قرار می گیرد که از جمله می تواند به ویژگی های صنعت، توانایی بازار محصولات، تمرکز گروه های صنعتی و سیاست های مالیاتی را نام برد. هدف پژوهش حاضر تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سودنقدی و اجتناب مالیاتی می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 92 شرکت در نمونه ی آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی داری ندارند.

لینک کمکی