فایل رایگان تاثير کارايي و بهره وري در عملکرد شهرداري ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کارايي و بهره وري در عملکرد شهرداري ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکردایجاب می کند که نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.یکی از روش های جدید ارزیابی کارایی شرکت ها، روش تحلیل پوششی داده هاست که یک روش چند معیاره برای تصمیم گیری و سنجش عملکرد شرکت ها می باشد. در این پژوهش روش آماری، جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه معرفی خواهد شد و همچنین ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نظر بکار رفته است مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی محاسبه آن نیز شرح داده می شود. این مجموعه به لحاظ هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی تحلیلی و متکی بر شیوه علمی بوده، و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع غیر میدانی و کتابخانه ای می باشد و یا به عبارت دیگر از اطلاعات ثانویه استفاده می کند. نحوه فراهم کردن آمار و اطلاعات مورد نیاز شامل استفاده از گزارشات رسمی، آمارنامه های استانی و اطلاعات بایگانی شده در امور شهرداری معاونت برنامه ریزی استان خوزستان صورت خواهد گرفت.

لینک کمکی