فایل رایگان تاثير محدوديت مالي بر ريسک سقوط قيمت سهام با تاکيد بر نقش تعديلي اجتناب مالياتي و حاکميت شرکتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير محدوديت مالي بر ريسک سقوط قيمت سهام با تاکيد بر نقش تعديلي اجتناب مالياتي و حاکميت شرکتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید برنقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اجرای این پژوهش، 140 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1396 انتخاب شدند و از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم و معناداری دارد. بدین معنا که محدودیت در تامین مالی با ذخیره اخبار بد و در نهایت با سقوط قیمت سهام مرتبط است. همچنین شرکت های نمونه به دو گروه شرکت های دارای حاکمیت شرکت قوی و ضعیف و همچنین شرکت های دارای اجتناب مالیاتی و فاقد اجتناب مالیاتی تقسیم شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که تاثیر مثبت محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام درشرکت هایی که حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند و یا فاقد اجتناب مالیاتی هستند، شدیدتر است. نهایتا یافته های بدست آمده نشان می دهد که نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است.

لینک کمکی