فایل رایگان تاثير مستقل بودن هيات مديره بر ارتباط بين کاهش تقسيم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت ماليات شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مستقل بودن هيات مديره بر ارتباط بين کاهش تقسيم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت ماليات شرکتها :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 18

اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پزوهش حاضر مشتمل بر 114 شرکت برای دوره زمانی سال های 1391 تا 1397 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی مانا بودن توزیع داده ها از آزمون جارک برا و جهت تشخیص مانا بودن داده ها از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. همچنین برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم افزار Eviews از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد استقلال هیات مدیره به عنوان بخشی از ساختار مدیریت و جزئی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی قادر به اثرگذاری بر مدیریت مالیاتی و ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب مالیاتی نمی باشد.

لینک کمکی