فایل رایگان بررسي رابطه استقلال، حرفه اي گرايي و شک و ترديد حرفه اي با کيفيت حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه استقلال، حرفه اي گرايي و شک و ترديد حرفه اي با کيفيت حسابرسي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 26

این تحقیق به فایل رایگان بررسي رابطه استقلال، حرفه اي گرايي و شک و ترديد حرفه اي با کيفيت حسابرسي پرداخته است. تحقیق حاضر کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی شهر مشهد انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت (برازندگی) مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد؛ بین متغیرهای استقلال، حرفه ای گرایی و شک و تردید حرفه ای با کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی