فایل رایگان رابطه ي ويژگي هاي اخلاقي حسابرسان در مراحل حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ي ويژگي هاي اخلاقي حسابرسان در مراحل حسابرسي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 21

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر فایل رایگان رابطه ي ويژگي هاي اخلاقي حسابرسان در مراحل حسابرسي پرداخته است. متغیرمستقل؛ ویژگی های اخلاقی حسابرسان و متغیرهای وابسته؛ مرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامه ریزی، مرحله اجرای عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی می باشد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 374 نفر ازحسابرسان استان خراسان رضوی بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند. جهت سنجش ویژگی های اخلاقی حسابرسان از پرسشنامه 6 سوالی و مراحل حسابرسی از پرسشنامه 20 سوالی بهره گرفته شده است. به منظور جمع-آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد. سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم-افزاری آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش شاخص ویژگی های اخلاقی حسابرسان باعث بهبود مراحل چهارگانه حسابرسی می گردد. همچنین بین ویژگی اخلاقی حسابرسان ومرحله ارزیابی ریسک حسابرسی، مرحله برنامه ریزی، مرحله اجرای عملیات حسابرسی و مرحله گزارشگری حسابرسی رابطه ی مثبت ومعناداری وجود دارد.

لینک کمکی