فایل رایگان پيش بيني درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر اقلام تعهدي و جريانات نقدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر اقلام تعهدي و جريانات نقدي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 18

پژوهش حاضر به فایل رایگان پيش بيني درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر اقلام تعهدي و جريانات نقدي می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان های نقد عملیاتی، تغییرات در حسابهای دریافتنی و تغییرات در موجودی کالا رابطه معکوس و معناداری با درماندگی مالی (طبق مفاد ماده 141 قانون تجارت و مدل تعدیل شده آلتمن) دارند و هزینه استهلاک سالانه رابطه معناداری با آن ندارد. همچنین جریان های نقدی عملیاتی، تغییرات در حسابهای دریافتنی و تغییرات در موجودی کالا، قدرت پیش بینی سود عملیاتی سال آتی را داشته و با آن رابطه مستقیم و معنادار دارند ولی تغییرات در حسابهای پرداختنی رابطه معکوس و معناداری با سود عملیاتی سال آتی دارد و هزینه استهلاک سالانه رابطه معناداری با سود عملیاتی سال آتی ندارد.

لینک کمکی