فایل رایگان تاثير گردش شغلي بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي توانمندي کارکنان در شهرداري ساوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير گردش شغلي بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي توانمندي کارکنان در شهرداري ساوه :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 16

پژوهش حاضر با موضوع فایل رایگان تاثير گردش شغلي بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي توانمندي کارکنان در شهرداري ساوه صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارتست از کلیه کارکنان شهرداری ساوه که تعداد آن ها 150 نفر است. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با روش تصادفی ساده 108 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. جهت سنجش گردش شغلی از پرسشنامه 11 سوالی مقیمی و رمضان (1390) ؛ جهت سنجش اشتیاق شغلی از پرسشنامه 17 سوالی سالواناوا و شوفلی در سال 2001 و جهت سنجش توانمندی کارکنان از پرسشنامه 12 سوالی اسپریتزر (1995) استفاده شده است که همه ی پرسشنامه ها به وسیله طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود. . در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده هایی که از اجرای پرسشنامه ها بدست آمد، با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد گردش شغلی بر اشتیاق شغلی به میزان 0.514؛ گردش شغلی بر توانمندی کارکنان به میزان 0.503 ؛ توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی 0.395 تاثیر دارد.

لینک کمکی