فایل رایگان تفسير از آن خويش کننده اخلاق نيکوماخوس به مثابه راهبر پديدارشناسي هرمنوتيک هايدگر جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تفسير از آن خويش کننده اخلاق نيکوماخوس به مثابه راهبر پديدارشناسي هرمنوتيک هايدگر جوان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 33

ارسطو از فلاسفه تاثیرگذار بر روی تفکر هایدگر جوان است. هدف مقاله حاضر روشن کردن بخشی از این تاثیرگذاری است. هایدگر در خلال سال های 1922-1926 عمیقا به فلسفه ارسطو می اندیشد. اخلاق نیکوماخوس اثری از ارسطو است که بیش از سایر آثار، مورد توجه هایدگر قرار گرفته است. برای درک مواجهه هایدگر در این سالها با تفکر ارسطو بر روی سه اثر مهم این دوره پدیدارشناسی در ارتباط با ارسطو به سال 1922،  مفاهیم بنیادین ارسطو به سال 1924 و افلاطون: محاوره سوفسیت متمرکز می شویم. استدلال مقاله این است که تفسیر هایدگر از ارسطو در این سالها در زمره اولین تلاش ها و تمرین های روش شناسی خاص وی، پدیدارشناسی هرمنوتیک است. به طوری که می توان بالیدن پدیدارشناسی هرمنوتیک و بسیاری از مفاهیم بنیادین اندیشه هایدگر در هستی و زمان مانند تخریب پدیدارشناسی، پروا، وجدان را حاصل تامل هایدگر بر روی اندیشه های ارسطو در خلال این سال ها دانست. سه گام اصلی این مقاله برای روشن کردن تفسیر از آن خویش کننده اخلاق نیکوماخوس عبارتند از پرداختن به حقیقت، بررسی مواجهه پدیدارشناسانه هایدگر با اخلاق نیکوماخوس و بررسی تخنه به مثابه افق آشکارگی تکنولوژی. در هر یک از این سه گام سعی می کنیم تاثیر تفکر ارسطو بر هایدگر را بررسی کنیم.

لینک کمکی