فایل رایگان منفيت و نقد سنت با تکيه بر سنت عرفاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان منفيت و نقد سنت با تکيه بر سنت عرفاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 40

نحوه ای که امروزه از سنت پرسش می شود و در آن اندیشه می رود، بی بنیاد (groundless) است. بی بنیادی شاخصه دوگانه سنت یا تجدد است. در حالی که بنیاد اصیل، به واسطه تجربه دقیقه نفی بنیادی مغاکی/ عدمی است. رویکردهای بی بنیادی چون هرمنوتیک رمانتیک، تاریخ گری، بنیادگرایی و سنت گرایی سنت را امری سپری شده فهم می کند در حالی که هرمنوتیک فلسفی، تاریخ مندی و سنت مندی سنت را گذشته حاضر در اکنون می دانند. این رویکردها مستلزم قائل شدن به بنیاد و سرآغاز مغاکی/ عدمی و محدث، فهم زمان به مثابه تکرار گذشته در حال و وجود به مثابه وجود پیش دست و در نتیجه مبتنی بر وقت، نقد و احضار هستند. در سنت اسلامی نخستین جرقه های این مواجهه اصیل را می توان در نقد حقیقت آفاقی و سنت فرادست و تاکید بر کشف و شهود از سوی جریان تصوف و عرفان ردیابی کرد. عارفان حقیقت رویکرد خویش به سنت را نقد می دانستند که امری مقدم بر ارزیابی است و به فراخوانی وجودی حاضر اشاره دارد.

لینک کمکی