فایل رایگان تاثير محدوديت مالي بر ريسک سقوط قيمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير محدوديت مالي بر ريسک سقوط قيمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودیت تامین مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی برای دوره زمانی 1389 الی 1395 است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است؛ نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها، استتا و ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگو داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آژمون نشان می دهد که محدودیت تامین مالی موجب افزایش احتمال ریزش قیمت سهام می گردد. هم چنین تاثیر مثبت بین محدودیت تامین مالی و احتمال خطر سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی تشدید می گردد. نتیجه گیری: شرکت هایی که با محدودیت تامین مالی مواجه هستند احتمال انباشت و مخفی سازی اخبار بد توسط مدیران برای دستیابی به منابع مالی افزایش می یابد همچنین مدیران از طریق اقلام تعهدی اقدام به مدیریت سود و مخفی نمودن اخبار بد می نمایند.

لینک کمکی