فایل رایگان مدل روابط بين فضيلت و وفاداري سازماني با بهزيستي روان شناختي و اشتياق شغلي (مورد مطالعه: معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل روابط بين فضيلت و وفاداري سازماني با بهزيستي روان شناختي و اشتياق شغلي (مورد مطالعه: معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

هدف از این پژوهش، تعیین مدل روابط بین فضیلت و وفاداری سازمانی با بهزیستی روان شناختی و اشتیاق شغلی معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان بود که به شیوه همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان به تعداد 2234 بودند که حجم نمونه 327 نفری به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از بین آن ها انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های اشتیاق شغلی (شائوفلی و همکاران، 2002)؛ بهزیستی روان شناختی (ریف، 2002)؛ فضیلت سازمانی (کامرون و همکاران، 2004) و وفاداری سازمانی (علی و الکاظمی، 2007) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کای اسکور و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین فضیلت و وفاداری سازمانی با اشتیاق شغلی و بهزیستی روان شناختی معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی