فایل رایگان تاثير سرمايه روان شناختي بر دلبستگي کاري با نقش واسطه گري توانمندسازي روان شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير سرمايه روان شناختي بر دلبستگي کاري با نقش واسطه گري توانمندسازي روان شناختي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

هدف پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه روان شناختی بر دلبستگی کاری با نقش واسطه ای توانمندسازیروان شناختیبود. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی شمرده می شود. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان آذربایجان شرقی در سال 1396 بودند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و با استفاده از جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه 246 به دست آمد. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه دلبستگی کاری (شافیلی و همکاران، 2002)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) و پرسشنامه توانمندسازیروان شناختی (اسپریتز، 2000)، بودند. داده های جمع آوری شده در این پژوهش توسط نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آمار و معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیر سرمایه روان شناختی بر توانمندسازی روان شناختی (70/0)، میزان تاثیر توانمندسازی روان شناختی به عنوان متغیر میانجی بر دلبستگی کاری (35/0) و میزان تاثیر سرمایه روان شناختی بر دلبستگی کاری (22/0) می باشند و تمامی فرضیه های این پژوهش مورد تایید هستند.

لینک کمکی