فایل رایگان تاثير بيگانگي با کار در بروز رفتارهاي ضد شهروندي سازماني با واسطه گري فرسودگي شغلي (مطالعه موردي: مديران مدارس متوسطه زاهدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير بيگانگي با کار در بروز رفتارهاي ضد شهروندي سازماني با واسطه گري فرسودگي شغلي (مطالعه موردي: مديران مدارس متوسطه زاهدان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

از معضلات سازمان های امروزی وجود رفتارهای ضد شهروندی سازمانی همچون کم کاری، پرخاشگری، قلدری، لجبازی و کینه توزی است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم بر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تاثیر می گذارند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بیگانگی با کار در بروز رفتار ضد شهروندی سازمانی با واسطه گری فرسودگی شغلی انجام شده است. مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش همه مدیران و معاونان مدارس متوسطه اول و دوم شهر زاهدان در سال تحصیلی 98-1397 بودند. به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد 252 مدیر و معاون مدارس متوسطه شهر زاهدان مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه رفتارهای ضد شهروندی سازمانی (رحمانی، 1392)، فرسودگی شغلی (مسلش و جکسون، 1981) و بیگانگی با کار (اقتباس از صداقتی فرد و عبداله زاده، 1388) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS16 و لیزرل استفاده شد. یافته ها نشان داد بیگانگی با کار هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و با واسطه گری فرسودگی شغلی در بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان با اقداماتی از قبیل برقراری نظام پیشنهادها، تفویض اختیار، تنوع شغلی و مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها، ضمن کاهش بیگانگی با کار، موجب کاهش فرسودگی شغلی و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی شد.

لینک کمکی