فایل رایگان نقش باورهاي فراشناختي و راهبردهاي کنترل فکر در پيش بيني علائم اضطراب اجتماعي در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش باورهاي فراشناختي و راهبردهاي کنترل فکر در پيش بيني علائم اضطراب اجتماعي در دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

هدف این پژوهش بررسی نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در پیش بینی شدت علائم اضطراب اجتماعی در دانشجویان بود. جامعه آماری همه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 94-1393 بودند. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های باورهای فراشناختی (ولز و کارت رایت هاتون، 2004)، راهبردهای کنترل فکر (ولز و دیویس، 1996) و اضطراب اجتماعی (کانور، دیویدسون و چرچیل،2000) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان باورهای فراشناختی، مولفه های باورهای منفی درباره نگرانی و اطمینان شناختی و از میان راهبردهای کنترل فکر، مولفه های نگرانی، تنبیه و کنترل اجتماعی شدت علائم اضطراب اجتماعی را پیش بینی می کنند (05/0> P)؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر از مدل فراشناختی اضطراب حمایت می کند و به نظر می رسد تغییر باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل می تواند در کاهش علائم اضطراب اجتماعی موثر واقع شود.

لینک کمکی