فایل رایگان تاثير درمان گروهي بر مبناي تئوري انتخاب بر کنترل عواطف و اميد به زندگي بيماران مبتلا به MSاستان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير درمان گروهي بر مبناي تئوري انتخاب بر کنترل عواطف و اميد به زندگي بيماران مبتلا به MSاستان تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

بیماری مولتی اسکلوروریس MS یکی از مهم ترین علل مرگ ومیر و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه است؛ بنابراین تعیین تاثیر روش های درمانی که بتواند بر کاهش مشکلات روان شناختی این بیماران بیانجامد از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس هدف این مطالعه تعیین اثربخشی درمان گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران مبتلا به MS بوده است. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن را همه بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS استان تهران در سال 1396 تشکیل داده اند که از میان آنان 30 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش از پرسشنامه کنترل عواطف ویلیامز و همکاران، (1997) و پرسشنامه امید به زندگی میلر (1988) استفاده شده است. نتایج نشان داد واقعیت درمانی بر پایه تئوری انتخاب بر کنترل عواطف و امید به زندگی بیماران موثر بوده است (01/0P). واقعیت درمانی زمینه ساز بهبود وضعیت روان شناختی بیماران مبتلا به MS است و با نزدیک نمودن دنیای کیفی به دنیای واقعی بیماران در کنترل عواطف و افزایش امید به زندگی آنان اثرگذار باشد.

لینک کمکی