فایل رایگان بررسي رابطه بين معنويت در کار و دلبستگي شغلي با نقش ميانجي وفاداري سازماني (مطالعه موردي: معلمان مدارس ابتدايي شهرستان خاش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين معنويت در کار و دلبستگي شغلي با نقش ميانجي وفاداري سازماني (مطالعه موردي: معلمان مدارس ابتدايي شهرستان خاش) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین معنویت در کار و دلبستگی شغلی با نقش میانجی وفاداری سازمانی انجام شد. طرح پژوهش رابطه ای از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خاش بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب با حجم تعداد 153 معلم مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه معنویت در کار (میلیمن و همکاران، 2003)، دلبستگی شغلی (سالانوا و شوفلی، 2004) و وفاداری سازمانی (مصطفی زاده، 1391) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته ها اثر مستقیم معنویت در کار بر دلبستگی شغلی، اثر مستقیم معنویت در کار بر وفاداری سازمانی و اثر مستقیم وفاداری سازمانی بر دلبستگی شغلی معنی دار بود (05/0p<). اثر غیرمستقیم معنویت در کار بر دلبستگی شغلی با نقش میانجی وفاداری سازمانی نیز معنی دار بود (05/0p<).

لینک کمکی