فایل رایگان ويژگي هاي روان سنجي مقياس اهمال کاري فعال در بين دانشجويان دانشگاه خوارزمي شهر کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ويژگي هاي روان سنجي مقياس اهمال کاري فعال در بين دانشجويان دانشگاه خوارزمي شهر کرج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

این پژوهش با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس اهمال کاری فعال، شامل پایایی، روایی واگرا و روایی سازه به منظور آماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی و شناختی انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 273 نفر (127 دختر و 146 پسر) دانشجویان دانشگاه خوارزمی بود که با روش نمونه گیری تصادفیخوشه ای انتخاب شدند و با مقیاس اهمال کاری فعال چوی و موران (2009) و مقیاس اهمال کاری غیرفعال تاکمن (1991) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد در تحلیل عاملی تاییدی، ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد. پایایی مقیاس برحسب ضرایب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. به طورکلی یافته های تحلیل عاملی، تقریبا مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت با توجه به خصوصیات روان سنجی مطلوب، ابزار پژوهش حاضر می تواند در پژوهش های مربوط به اهمال کاری فعال به کار رود.

لینک کمکی