فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي در تغيير ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي در تغيير ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 18

تحقیق حاضر به بررسی فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي در تغيير ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران غرب بود. بر طبق جدول مورگان 260 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده و اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته شبکه های اجتماعی و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی گلدبرگ (1999) بودند. یافته های این تحقیق نشان داد 47 درصد از تبیین واریانس مربوط به تغییر ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب متاثر از شبکه های اجتماعی است. همچنین نتایج آنالیز واریانس رگرسیونی مقدار ثابت و ضریب متغیرهای میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران به ترتیب برابر با 222/0، 295/0، 174/0 و 423/0 به دست آمد و با توجه به مقدار آماره آزمون t و سطح معناداری کمتر از 05/0 حضور ضرایب رگرسیونی مقدار ثابت و ضریب متغیرهای میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران تایید شد. نتیجه این مطالعه نشان داد شبکه های اجتماعی در تغییر ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب تاثیر دارد.

لینک کمکی