فایل رایگان اولويت بندي روش هاي آموزشي ترويجي مورد استفاده در برنامه هاي سازگاري با تغيير پذيري هاي اقليم از ديدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزي: کاربرد روش PROMETHEE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اولويت بندي روش هاي آموزشي ترويجي مورد استفاده در برنامه هاي سازگاري با تغيير پذيري هاي اقليم از ديدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزي: کاربرد روش PROMETHEE :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

این تحقیق، به بررسی تاثیر روش های مختلف آموزشی ترویجی در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیمی پرداخته است. برای این منظور روش های آموزشی ترویجی انفرادی، گروهی و انبوهی مشتمل بر 26 گزینه با شش معیار اثربخشی، کارآیی، پذیرش، مشارکت، تناسب جنسیتی و سودمندی و 12 ریز معیار با روش و فن تصمیم گیری چند معیاره پرامتی (PROMETHEE) مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از کارشناسان آموزش و ترویج ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی (6 تن)، کارشناسان آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی (10 تن) و کشاورزان (10 تن) استان فارس انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخت بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های رتبه بندی جزئی و کامل با استفاده از نرم افزار پرامتی بهره گرفته شد. بنا بر یافته های حاصل از AHP، ریز معیار سودمندی در تغییر رفتار کشاورزان دارای بیش ترین درصد وزنی و اهمیت است. هم چنین نتایج رتبه بندی روش های آموزشی ترویجی نشان داد که از نظر کشاورزان و کارشناسان کشاورزی از میان روش های انفرادی دیدار با کشاورزان برتر و دیدار با کارشناسان و مروجان رتبه های بالاتری داشته اند. هم چنین از میان روش های آموزشی ترویجی گروهی، برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی از شیوه های موثر آموزشی-ترویجی در بهبود سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم بوده اند. افزون بر این، رسانه های انبوهی به ویژه رادیو و تلویزیون موثرترین روش از میان روش های آموزش انبوهی در آموزش روش های سازگاری بوده است.

لینک کمکی