فایل رایگان عامل هاي موثر بر عملکرد شغلي مروجان مسئول پهنه در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عامل هاي موثر بر عملکرد شغلي مروجان مسئول پهنه در استان گلستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

هدف این تحقیق، شناسایی و معرفی عامل های موثر بر عملکرد شغلی مروجان مسئول پهنه های تولیدی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده ها، با استفاده از ابزار پرسش نامه (استاندارد پاترسون، استاندار هرزبرگ و پرسش نامه محقق ساخته) گردآوری شد. برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری، از روش اعتبار شکلی و محتوایی از نوع صوری و برای تعیین میزان پایایی از ضریب تتای ترتیبی (966/0 - 797/0 =) استفاده شد. جامعه ی آماری تحقیق 549 تن مروجان مسئول پهنه های تولیدی در استان گلستان و حجم نمونه در سه منطقه ی شمال، مرکز و جنوب استان برابر با 344 تن بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. نتایج توصیفی نشان داد میانگین میزان عملکرد شغلی مروجان مسئول پهنه های تولیدی استان گلستان 89/3 از 5 در حد زیاد بوده است. نتایج تحلیلی با استفاده از ضرایب هم بستگی نشان داد که متغیرها و عامل هایی نظیر، توانمندی های فنی حرفه ای، مشارکت رسمی، اعتماد بین شخصی و نهادی، سرمایه اجتماعی، عوامل انگیزشی و بهداشتی، عوامل سازمانی و میزان تحصیلات، با میزان عملکرد شغلی مروجان مسئول پهنه های تولیدی ارتباط معنی داری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که به ترتیب اهمیت عامل های حضور مروجان در پهنه، تعامل اجتماعی، مشارکت غیر رسمی، امکانات و تجهیزات، عوامل انگیزشی و بهداشتی و سرانجام سطح تحصیلات بر میزان عملکرد شغلی مروجان موثرند. پیشنهاد می شود سازمان های جهاد کشاورزی برای افزایش عملکرد شغلی مروجان، تقویت عامل های ذکر شده را در برنامه های آتی خود قرار دهند.

لینک کمکی