فایل رایگان تحليل رابطه بين نوع شخصيت فردي و فرسودگي شغلي کارکنان سازمان جهاد کشاورزي شهرستان هاي زاهدان و خاش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل رابطه بين نوع شخصيت فردي و فرسودگي شغلي کارکنان سازمان جهاد کشاورزي شهرستان هاي زاهدان و خاش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

هدف این پژوهش، تحلیل رابطه بین نوع شخصیت فردی و فرسودگی شغلی کارکنان کشاورزی شهرستان های زاهدان و خاش بود. با توجه به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان از 212 نفر، 166 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. تکنیک نمونه گیری از نوع طبقه بندی تصادفی بود. برای گردآوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد فرسودگی شغلی مسلج و پنج عاملی شخصیتی کاستا و مک کری استفاده شد که روایی صوری به وسیله پنل متخصصان و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های پژوهش نشان داد کارکنان جهاد کشاورزی هر دو شهرستان مورد ارزیابی از نظر آماری دچار فرسودگی شغلی بودند. آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که پاسخ گویان افراد وظیفه شناس، توافق ناپذیر، ناپذیرا در تجربه ها و دارای ثبات احساسی بودند. هم چنین، نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد، متغیرهای روان رنجوری، وظیفه شناسی و پذیرا بودن توانایی تببین 4/35 درصد از تغییرهای واریانس متغیر فرسودگی شغلی کارمندان جهاد کشاورزی را تبیین کنند. افزون بر آن، از بین مولفه تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی متغیر وظیفه شناسی دارای بیش ترین اهمیت بود.

لینک کمکی