فایل رایگان بررسي شيوه هاي فهم و معنا کردن اسماء و صفات متشابه خداوند متعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شيوه هاي فهم و معنا کردن اسماء و صفات متشابه خداوند متعال :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

فهم و معنا کردن برخی از اسماء و صفات الهی آسان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما فهم برخی دیگر به راحتی ممکن نیست و علما و مفسران راه های مختلفی را در این مورد پیموده اند. دراین مقاله ما این راه ها و روش ها را بیان کرده، علاوه بر نقل و توضیح آن ها، شیوه های نادرست را با بیان ادله نقد و راه های درست را نیز با بیان دلیل اثبات می کنیم. روش بحث در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. نتیجه ای که در پایان به آن دست یافتیم این است که دو روش از پنج روشی که در این زمینه وجود دارد، صحیح بوده که عبارتند از: 1. حقیقت و مجاز. 2. روح وگوهر معنا و سه روش دیگر نیز نادرست بوده و استفاده از آن ها صحیح نیست که عبارتند از: 1. اشتراک لفظی. 2. حمل بر معنای حقیقی (طبق نظریه اهل ظاهر). 3. حمل بر معنای حقیقی (طبق نظریه برخی از بزرگان عرفا).  

لینک کمکی