فایل رایگان اثربخشي معنادرماني گروهي بر اضطراب مرگ و احساس تنهايي مردان سالمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي معنادرماني گروهي بر اضطراب مرگ و احساس تنهايي مردان سالمند :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 16

پدیده سالمندی نتیجه سیر طبیعی زمان است که منجر به تغییرات فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی می شود و معمولا با اضطراب مرگ و احساس تنهایی همراه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و احساس تنهایی سالمندان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مردان سالمند سرای سالمندان شهر خرم آباد در سال 1397 که تعداد 30 نفر از آنها بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش در ده جلسه درمان معنادرمانی گروهی شرکت داده شدند و در انتهای درمان پرسشنامه های اضطراب مرگ و احساس تنهایی بطور مجدد به عنوان پس آزمون اجرا شد. در نهایت داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره و به کمک نرم افزار 22-SPSS تحلیل شدند.

لینک کمکی