فایل رایگان بررسي دلايل عدم مشارکت معلمان راهنما در اجراي طرح کارورزي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي دلايل عدم مشارکت معلمان راهنما در اجراي طرح کارورزي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 9

تمرین معلمی اوج فعالیت های تربیت معلم است که موقعیت های یادگیری را به فرصت هایی برای موفقیت دانشجو معلم تبدیل می کند.این تحقیق با هدف استنباط دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکالت درس کارورزی معلمی صورت گرفته است.در میان مراحل آموزش معلم دوره ی کارورزی یکی از مهمترین مراحل است که دانشجو معلمان را از مرحله ی نظری وارد مرحله ی عملی کرده و آنان را به نقش معلمی آینده نزدیک می کند.هدف از انجام این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر عدم پذیرش دانشجو معلمان به عنوان کارورز در سال 1397 از سوی معلمان و مدیران مدارس است.این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش مطالعه موردی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات ،عالوه بر مشاهدات پژوهشگران از مصاحبه نیمه سازمان یافته نیز استفاده شده است.جامعه مورد بررسی 55نفر شامل استادان راهنمای دانشجویان کارورزی در رشته علوم تربیتی از یک طرف و مدیران و معلمان راهنمای ایشان در مدارس از طرف دیگر بودند که توسط روش نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس تجارب 37 نفر از آنها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که اساتید راهنما در ایجاد یا رفع مشکل عدم پذیرش کارورزان در مدارس،بیشترین سهم نسبت به دیگران هستند.چون استادان راهنما توانایی اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر گروه های مشارکت کننده در طرح کارورزی،دارند.

لینک کمکی