فایل رایگان بررسي برنامه ريزي درسي در دوره ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي برنامه ريزي درسي در دوره ابتدايي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 16

زمینه ها و هدف :برنامه ریزی درسی در یک کشور حرکتی بسیار بزرگ محسوب گردیده که باید بر اساس برنامه ریزی درسی ، یک تابعی است که متغیر های زیادی در تنظیم و اجرای آن دخالت دارند . این متغیر ها گاه می توانند یک فرآیند مثبت در پی داشته باشند و گاه در ایجاد یک فرآیند منفی تایر گذار هستند . هدف از انجام تحقیق حاضر ، بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی در نظام آموزش ابتدایی ایران بود که این موضوع در چند سال گذشته کانون توجه محققان تعلیم و تربیت بوده است و پژوهش های زیادی در مورد آن به انجام رسیده است .مواد و روش تحقیق :برای انجام این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای )چاپ و دیجیتالی ( استفاده شده است به همین منظور از مطالب موجود در کتاب ها ، مقاله ها ، تحقیقات موجود در کتابخانه ها ی سنتی و همچنین کتابخانه های دیجیتالی استفاده شده است .یافته ها ونتایج تحقیق :شواهد نشان می دهند که در سال های اخیر ، توسعه برنامه ریزی درسی در ایران بر نیاد تجربه های گذشته الزامات جهانی و شرایط کنونی جامعه ایران در جستجوی هویتی تازه است . بنابراین صورت بندی پژوهش های ویژه در ابعاد مختلف برنامه درسی و روابط آن با سایر پریده های نظام های آموزشی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد در این میان دلیل اهمیتی که برای دوره ابتدایی ذکر شده است انجام پژوهش های اساسی در زمینه روابط برنامه ریزی درسی دوره آموزش ابتدایی در اولویت قرار دارد .

لینک کمکی